web analytics

Thyroid Function Normal Ranges

Mm tu kousek papru. Pojme se podvat na tyto laboratorn hodnoty. Napsal jsem sem nkolik hodnot, pedstrejme, e to jsou moje hodnoty. V dalch sloupcch je jejich fyziologick rozsah a jednotky. Pojme si je projt jednu po druh a pitom vm uki nkter zkratky, abyste jim rozumli, a se s nimi nkdy v budoucnosti setkte. Nkter zkratky, kter lid vymysleli. Nevymyslel jsem si je sm. Nauil jsem se je od lid pede mnou. Pouvaj se nejen v USA, ale tm vude. Jsou celkem uniformn. Take, kdy se podvte na tyto vsledky, daj se celkem rychle pepsat.

Pedstavte si, e byste je potebovali rychle opsat. Udlali byste to takhle Nartli byste si takovto schma a pln doleva byste napsali slo 5. To se vztahuje k prvnmu dku blm krvinkm. Vme, e jejich hodnota je 5000. To pedstavuje slo 5. Toto slo je v tiscch krvinek na milimetr. Take kdy vidte 5, vte, e mluvme o tiscch na milimetr. A co je to vlastn za krvinky Vme, e to jsou bl krvinky. Ale 6 dalch dk nm prozrad jejich typ. Take tchto 6 dk dle rozebr tohle slo. Proto jsou v procentech. Take tch 5000 krvinek se dl na.

Segmentovan neutrofily napu to jako S a 61. a pruhovan banded neutrofily tch jsou tu 3. Lymfocyt je 29, pak mme 4 monocyt, 1 bazofil a 2 eozinofil. Take, souet tchhle procent by celkem ml dt 100. Tak to zkontrolujeme Mme 7 a 29 je 36 a 3 je ‘. Ano, 100. Takhle tedy mete rychle rozeznat rzn typy blch krvinek plavajcch ve vaem tle. To pedstavuj tato sla. A te dal 2 sla hemoglobin a hematokrit se p do tohoto schmatu nahoru a dol. A opt, kdy vidte tato sla. Podvm se na to a hned vidm, e je to obsah ervench krvinek.

Introduction to lab values and normal ranges

Ob sla reflektuj podl ervench krvinek v krvi. A te posledn dek. Ten pedstavuje poet krevnch destiek. A 227 pedstavuje 227 tisc bunk na mikrolitr. Pedtm jsme mluvili o mililitrech kvli blm krvinkm. Ale te kvli destikm mluvme o mikrolitrech. Vlastn dm buky do uvozovek, protoe vme, e nejsou ve skutenosti bukami. Destiky jsou jen lomky bunk. Take tch 277 000 nm k kolik lomk bunk destiek plave v jednom mikrolitru krve. Tak to je prvn st dat. V tom schmatu mme ty informace krsn a rychle shrnut. Te se pojme podvat na chemismy.

Kdy nkdo bude chtt chem 7 , bude to prvnch 7 dk. A kdy bude chtt chem 10, bude to vech 10. Takhle byste to namalovali schma. Vypadalo by njak takhle. V ppad chem 10 pijdou posledn 3 hodnoty sem. Sodk je nahoe vlevo a pod nm je 4,3 pedstavujc draslk. A te u jen systematicky pokraujete dl. Take pro chlorid je to 103 a bikarbont, 22, jde dol. A kreatin jde sem, 0,8. Moovina neboli BUN, podle Blood Urea Nitrogen je 15. A jet glukza nalano, 92. Vpnk pat nahoru do takovhohle vidlicovitho schmatu.

Hok jde na tuto stranu a fosft sem. To nahoe je chem 7, a chem 10 je to cel dohromady. A pak tu dole mme pr jaternch enzym. Pro n je tak schma. Takov rychl nrt. V podstat je to jen takov X. Nahoe jsou 2 sla Celkov bilirubin 1,1 a pak napete lomeno a to druh slo pm bilirubin 0,1. Nalevo napete AST, napravo ALT a dol alkalickou fosfatzu ALP, 76. Takhle se tato sla daj rozebrat. Take znovu, jestli nkdy uvidte tato schmata a budete se divit, k emu se vztahuj, te u jste jakoby rozlouskli kd a vte, co kam pat.

Take kdy uvidte, napklad, tohle slo, 22, hned vte, e je e o ALT. To je zpsob, jak to lid rychle znzoruj. A vm, e kdy se lid podvaj na vsledky, prvn, co chtj slyet je Je to dobr nebo patn Chtj hodnoty porovnat s rozsahem. Spad to do bnho a oekvanho rozmez Pojme to probrat. Podvejme se na normln rozmez a co vlastn normln znamen. Protoe je to to prvn, co lidi zajm. Namaluji, jak by vypadala normln kivka. Kdybyste vzali vechny eknme 10 000 to nejsou vichni, ale je to dost lid.

A zeptali byste se jich na mnostv jejich blch krvinek, dostali byste rzn sla. Asi by se divili, k emu ty informace potebujete. Ale eknme, e vm odpov. A zakreslte to ve na kivku. Udlte mal graf. Dostanete nco takovho. Dobe, vtina lid m bl krvinky. A tady dole, to je poet krvinek, pochopiteln v tiscch. Tisce krvinek na milimetr. A tohle je etnost vskytu poet lid. Napu f. Take je tu hodn lid v tomhle rozmez. Vlastn 95 lid spad sem doprosted. Do tto oblasti spad hromada lid mezi 4,5 a 10.

A podle toho se tak rozmez uruj. Dle toho, kde le vtina lid. Vtina bude mezi tmito sly, ale znamen to, kdy se nad tm zamyslte, e nkdo bude samozejm i tady n a v. To se urit stane. V tchto dvou ocscch budete mt dohromady 5 lid. Take kdykoli uvidte rozmez, pamatujte, e existuje tzv. normln odchylka, kter je pod a nad rozmezm. Ale rozmez zachycuje vtinu. Kdy o tom pemlme, o tom, co vlastn spad do normlnho rozmez. Zvate, co by mohlo zmnit to normln na jin. Nap. budu sledovat n hematokrit.

Eknme, e sleduji hematokrit a chci zjistit, zda je normln i ne. Pokud pro miminko pouiji rozsah pro dospl, bude hodnota moc vysok. Novorozeata maj hodn vysok hematokrit. Ml bych to porovnat s dalmi novorozeaty. Take je opravdu dleit zohlednit vk. Ujistte se, e je rozsah pimen vku. Tak nezapomete zohlednit pohlav. Napklad u mu je hematokrit o trochu vy ne u en. Rozmez tedy zvis na vku a i na pohlav. A jednotliv laboratoe se budou tak liit. Pro zajmavost se mete podvat online a podvat se na normln rozmez u tchto vc a uvidte, e se sla budou mrn liit.

Take pokud pjdete z jedn laboratoe do jin, dostanete rzn vsledky. A rozdl je i v laboratorn technice. Take i v rmci jedn laboratoe se mohou rozsahy liit. A to je dleit hlavn pro takovto vci. Tyto IU jsou mezinrodn jednotky. A ty jsou specifick pro typy chemickch analz, kter se provdj a opt zle na konkrtn analze, kter pak zmn rozmez hodnot, kter tam dostanete. Take zvate techniku. A nakonec, zvate situaci. Pokud mte nkoho, kdo m pijt nalano na cukr. A vtinou vm je eeno, abyste od noci ped odbry nic nejedli.

A rno hned pili na krev. Je to celkem bn. Pak byste mli normln glukzu nalano a mla by bt pod 100. Ale eknme, e se nhodou rozhodnete dt si rno malou svainku jako vdy, dte si njak toust. A kvli tomu se vm zv cukr. Ten vsledek by mohl bt v podku, kdyby bylo znmo, e jste ped odbrem jedli. Situace se zmnila a v metabolismus rozsah zv. Take slo pod 100 je normln pouze pro glukzu nalano. Jinak me bt vy. Te zvate situaci, kdy berete lky. Teba lky, kter sniuj hladinu draslku.

Leave a Reply